Regulamin 

§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników szkoleń, których Organizatorem jest firma Super Source Me Sp. z o.o. ul. 1 maja 191, 25-646 Kielce NIP: 9592050604
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Warsztatów,  Szkoleń i Konferencji zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Organizator: Karolina Latus i Katarzynę Tang, prowadzące firmę Super Source Me Sp. z o.o. ul. 1 maja 191, 25-646 Kielce NIP: 9592050604,  e-mail: karolina@supersource.me i kasia@supersource.me
  • Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na szkolenie, warsztaty, szkolenia, konferencję  poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora;
  • Potwierdzenie Udziału:  e-mail wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online;
  • Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Szkoleniu, warsztatach, konferencji każde szkolenie organizowane przez Organizatora;
  • Serwis: System rejestracji na szkolenie, warsztat, konferencję oraz sprzedaży i fakturowania przez Organizatora.

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Zgłoszenie udziału – Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą szkolenia, warsztatu, konferencji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników Zamawiających oraz publikowania ich imion i nazwisk/firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Szkoleniu, konferencji w przypadku uzyskania z gody Uczestnika/Zamawiającego wyrażonej na piśmie bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie Szkolenia, konferencji  w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia w pierwotnej formie. O każdej zmianie w planie uczestnik/zamawiający zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. W takim wypadku Uczestnik/Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o w/w zmianach z rezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu, informując o tym Organizatora w formie wiadomości e-mail na adres: karolina@supersource.me
 7. Uczestnik/Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia, konferencji oraz przesłania Uczestnikowi przez adres e-mail materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik/Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie przez adres e-mail materiałów szkoleniowych drogę dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, z obowiązana jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: karolina@supersource.me
 8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi/Zamawiającemu informację drogą elektroniczną będącą Potwierdzeniem Udziału.
 9. Każdy zarejestrowany Uczestnik/Zamawiający otrzymuje podczas szkolenia, warsztatu materiały szkoleniowe.

§ III Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu, konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora.
 2. Dokonanie płatności jest możliwe przelewem, za pośrednictwem płatności online. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez organizatora terminie promocyjnym.
 4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest według aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania z głoszenia udziału.
 5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą Szkolenia Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres e-mail: karolina@supersource.me Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 4. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu Uczestnika cennikiem. Powyższe nie dotyczy konsumentów, którzy w przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są z obowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych kosztów związanych ze z głoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji w przypadku gdy taki wniosek zgłosi Uczestnik/Zamawiający.
 6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: karolina@supersource.me , a także pocztą na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  • Dane uczestnika lub zamawiającego – imię, nazwisko/firma adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 7. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania
 8. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 7 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 9. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której z głosił reklamację.

§ V Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 2. Za odpowiednią zgodą Uczestnika/Zamawiającego zebrane informacje oraz dane osobowe mogą być gromadzone w jednej l ub w wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.
 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje z wiązane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Uczestnika/Zamawiającego

§ VI Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy/Zamawiający s ą z obowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i oraz nagrywać materiały wideo. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnika/Zamawiającego w swoich materiałach informacyjnych oraz działaniach promocyjnych w przypadku uzyskania na to zgody wyrażonej w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi przez Uczestnika/Zamawiającego

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Szkolenia bądź przełożenia jego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu działań/zaniechań osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności. Odwołanie Szkolenia bądź każdorazowa zmiana terminu Szkolenia będzie notyfikowana Uczestnikowi/Zamawiającemu w formie wiadomości e-mail przesłanej Uczestnikowi/Zamawiającemu. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o z mianie terminu. W takim przypadku Organizator z wróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w całości.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r .